Төрийн бүх шатны байгууллагууд энэ жил ШИНЭ ЖИЛ ТЭМДЭГЛЭХГҮЙ

2022-11-30

2022 оны дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиар төр, түүний бүх шатны байгууллага, нийтийн албаныхан төсвийн зардлаар шинэ жил тэмдэглэх боломжгүй.
Харин хувиасаа мөнгө, төлбөрийг гаргаж баярлаж болох аж.

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуульд:

15.2.Төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд дараах арга хэмжээг авч ажиллана:

  • 15.2.1.байгууллагын цахилгаан, дулааны эрчим хүч, цэвэр усны хэрэглээг хэмнэх;
  • 15.2.2.нэгдсэн халаалтын системд холбогдсон барилга байгууламжийг хэмнэлтийн горимд тохируулах, тоолуур ашиглах;
  • 15.2.3.сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, бичиг хэрэг, тээвэр шатахуун, дотоод албан томилолт болон холбогдох бусад зардлыг хэмнэх;
  • 15.2.4.бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийг байгууллагын дотоод сүлжээнд цахим хэлбэрт шилжүүлэх зэргээр бичгийн цаас, хувилагч, хэвлэгчийн хорны зардлыг хэмнэх;
  • 15.2.5.хуваарьт болон хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг жилийн төсөвтөө бүрэн тусгаж өр төлбөр барагдуулах төлөвлөгөө, хуваарь баталж хэрэгжүүлэх;
  • 15.2.6.байгууллагын бүтэц, чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, цалин хөлсийг орлого, гүйцэтгэл, үр дүн, үр ашигтай нь уялдуулан олгоно гэж заажээ.

Холбоотой мэдээ