Дараах 360-аас бусад үйл ажиллагаа явуулахад ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ шаардлагагүй боллоо

2022-06-17

Өнөөдрийн/2022.06.17/ УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Зөвшөөрлийн тухай хууль болон Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн батлав. Ажлын хэсэгт орж ажилласан гишүүд хуулийн талаар мэдээлэл өглөө.

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт:

УИХ-аас Зөвшөөрлийн тухай хуулийг эцэслэн баталлаа. 2002 онд батлагдсан Тусгай зөвшөөрлийн хуулиар 1600 тусгай зөвшөөрөл олгодог байсан нь өнөөдөр 360 болгон тав дахин буурч байна. Зөвшөөрөл олгох нэрийдлээр төрийн байгууллага авлигалыг шууд болон шууд бус замаар нэхдэг байсан.

Хууль батлагдсанаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль, үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудалд л зөвшөөрөл авна. Бусад бизнесүүд чөлөөтэй явагдана.

Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

1.Байгаль орчны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
1.1.тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.2.газар ашиглах эрх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч
1.3.газар эзэмших эрх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч
1.4.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.5.газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.6.байгаль орчны аудит хийх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.7.усны хайгуул, судалгаа явуулах, цооног өрөмдөх, усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, түүнийг барих, тоноглох, ус хэмнэх технологи нэвтрүүлэх, усны шинжилгээ, аудит хийх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.8.усны эх үүсвэрийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.9.аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.10.энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн болон хог хаягдлыг сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
1.11.озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмжийн импортлох, худалдах, ашиглах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.12.химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах, устгах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.13.зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн хавсралтад заасан амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, реэкспортлох, импортлох Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.14.нэн ховор, ховор амьтныг агнах, барих Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.15.нэн ховор амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнах, барих Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.16.нэн ховор амьтныг амьдаар нь гадаад улсад гаргах Засгийн газар
1.17.ховор амьтныг агнах, барих зөвшөөрөл Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.18.харь амьтныг нутагшуулах, өсгөж үржүүлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.19.харь эгэл биетнийг өсгөвөрлөх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.20.хувиргасан амьд организмыг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх, ашиглах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.21.ховор ургамлыг эм үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.22.амьтны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.23.ойн мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.24.байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.25.усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.26.ус, цаг уур орчны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

2.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
2.1.аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүү, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
2.2.татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
2.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийх Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.4.үнэт цаас үйлдвэрлэх Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.5.эд хөрөнгийн хонжворт сугалаа гаргах зөвшөөрөл Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.6.гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх Гаалийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.7.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.8.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар ажиллуулах Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.9.гаалийн баталгаат барилгын талбай ажиллуулах Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.10.гаалийн тусгай бүс байгуулах Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.11.татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.12.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар ажиллуулах Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.13.гаалийн түр агуулах ажиллуулах Гаалийн удирдах төв байгууллага

 

3.Банк, банк бус санхүү, үнэт цаасны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
3.1.банк байгуулах Монголбанк
3.2.мөнгөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.3.зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.4.төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.5.өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд баталгаа, батлан даалт гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.6.гадаад валют худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах Монголбанк
3.7.үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.8.гадаад төлбөр тооцоо хийх Монголбанк
3.9.зээл болон санхүүгийн бусад хэрэгслийг худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.10.банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц өөрчлөгдөх Монголбанк
3.11.банкнаас хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд орох буюу хувьцааны хэмжээ, бүтэц өөрчлөгдсөнөөр шинээр хувьцаа эзэмшигч нэмэгдэх, аливаа этгээд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болох, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааны хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт орох Монголбанк
3.12.свитчийн үйл ажиллагаа эрхлэх буюу банк хоорондын картын гүйлгээний боловсруулалт хийх Монголбанк
3.13.зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.14.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх Монголбанк
3.15.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх Монголбанк
3.16.систем ажиллуулах Монголбанк
3.17.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.18.мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх Монголбанк
3.19.цахим мөнгө гаргах Монголбанк
3.20.мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх Монголбанк
3.21.төлбөрийн хэрэгсэл гаргах Монголбанк
3.22.төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх Монголбанк
3.23.гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх Монголбанк
3.24.аутсорсингийн үйлчилгээ авах Монголбанк
3.25.Үнэт зүйл хадгалах үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.26.санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.27.актив удирдлагын үйл ажиллагаа эрхлэх Монголбанк
3.28.ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.29.урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.30.даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.31.давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.32.үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.33.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.34.үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.35.үнэт цаасны андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.36.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.37.үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.38.үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.39.үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.40.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.41.хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.42.хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.43.санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.44.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.45.үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.46.үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.47.банк бус санхүүгийн байгууллага зээл олгох үйл ажиллагаа эрхлэх; Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.48.банк бус санхүүгийн байгууллага валютын арилжаа хийх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.49.банк бус санхүүгийн байгууллага төлбөрийн баталгаа гаргах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.50.банк бус санхүүгийн байгууллага төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.51.банк бус санхүүгийн байгууллага цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.52.банк бус санхүүгийн байгууллага гадаад валютын арилжаа Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.53.банк бус санхүүгийн байгууллага богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.54.банк бус санхүүгийн байгууллага итгэлцлийн үйлчилгээ Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.55.банк бус санхүүгийн байгууллага факторингийн үйлчилгээ Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.56.банк бус санхүүгийн байгууллага хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.57.банк бус санхүүгийн байгууллага үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.58.хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.59.нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх, үнэт цаасыг анхдагч зах зээл дээр санал болгох, худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.60.хувьцаат компанийн хувьцааг нийтэд санал болгон худалдах Санхүүгийн зохицуулах хороо

 

4.Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
4.1.гадаадын иргэн улсын онц чухал объектод ажиллах Засгийн газар
4.2.иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, худалдах Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.3.сум импортлох, нийтэд худалдах, үйлдвэрлэх, дахин цэнэглэх Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.4.иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг худалдах төв нээх, салбар нээх Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.5.галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.6.хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Цагдаагийн ерөнхий газар
4.7.нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.8.тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.9.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх Хуульчдын холбоо
4.10.галт зэвсгийн гэрчилгээ Цагдаагийн төв байгууллага
4.11.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
4.12.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
4.13.зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах үнийн өөрчлөлт Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
4.14.давамгай байдалтай хуулийн этгээд бусад этгээдтэй нэгдэх, нийлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах, эсхүл ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг өрсөлдөгч компанийн энгийн хувьцааны 20-оос дээш, давуу эрхийн хувьцааны 15-аас дээш хувийг худалдан авах, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй нэгдэх, нийлэх Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
4.15.хэмжих хэрэгслийн үйлдвэрлэл, суурилуулалт, засвар, худалдах, ажил үйлчилгээ эрхлэх Хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

5.Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
5.1.хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.2.онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.3.өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.4.дунд зэргийн төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.5.онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.6.өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.7.дунд зэргийн төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.8.цахилгаан шат, өргөх кран, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.9.даацын хийц, бүтээц, эдлэхүүн, материал түүний түүхий эд болон шатамхай, химийн хортой, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.10.барилгын инженер-геологийн судалгаа хийх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.11.кадастрын зураг хийх үйл ажиллагаа Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.12.барилгын эх зураг батлах Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
5.13.хот, суурины ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.14.ус олборлох, цэвэршүүлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.15.цэвэр ус дамжуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.16.цэвэр ус түгээх шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.17.орон сууцны доторх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.18.ус дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.19.бохир усны гаргалгааны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.20.бохир ус цуглуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.21.бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.22.бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.23.ус хангамж, ариутгах татуургын тоног төхөөрөмжид туршилт, тохируулга хийх үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.24.хот, суурины ус түгээх байрны ашиглалт, засвар, үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.25.зөөврийн ус хангамжийн үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.26.бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар зөөвөрлөх үйлчилгээ Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

 

6.Зам, тээврийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
6.1.тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.2.автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.3.авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.4.төмөр замын суурь бүтэц барих Засгийн газар
6.5.төмөр замын суурь бүтэц ашиглах Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.6.төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.7.суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.8.агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.9.аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.10.агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ эрхлэх Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.11.гадаад улсад үйлдвэрлэгдсэн агаарын хөлөг /маяг/-ийг Монгол Улсад иргэний нислэг үйлдэх зорилгоор ашиглах Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.12.усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх Усан замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

7.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

 

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
7.1.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.2.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, худалдах Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.3.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, худалдах Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.4.газрын тос, уламжлалт бус газрын тос хайх Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.5.газрын тос, уламжлалт бус газрын тос ашиглах Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.6.газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.7.бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.8.бүх төрлийн шатахууныг импортлох Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.9.газрын тос боловсруулах зориулалт бүхий дамжуулах хоолой барих Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.10.байгалийн байдлаараа оршиж байгаа газрын тосны хураагуурын орон зайд газрын тос хадгалах Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.11.галын аюултай /газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатамхай хий, шингэн/ болон тэсэрч дэлбэрэх бодис материал үйлдвэрлэх, хадгалах, ашиглах, худалдах Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
7.12.ашигт малтмалын хайгуул хийх Ашигт малтмалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.13.ашигт малтмал ашиглах Ашигт малтмалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.14.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
7.15.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
7.16.ашигт малтмал олборлохоос өөр зориулалтаар газрын хэвлийг ашиглуулах Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
7.17.Хүн амын эрүүл мэнд, мал, ан амьтан, байгаль орчинд онцгой нөлөө бүхий хортой бодисыг хамгаалан булахад зориулан газрын хэвлийг ашиглуулах Засгийн газар
7.18.цөмийн төхөөрөмж барих Цөмийн энергийн комисс
7.19.цөмийн төхөөрөмж ашиглах Цөмийн энергийн комисс
7.20.цөмийн төхөөрөмж шинэчлэх Цөмийн энергийн комисс
7.21.цөмийн төхөөрөмж өөрчлөх Цөмийн энергийн комисс
7.22.цөмийн төхөөрөмж ашиглалтаас гаргах Цөмийн энергийн комисс
7.23.цөмийн бодис эзэмших Цөмийн энергийн комисс
7.24.цөмийн бодис ашиглах Цөмийн энергийн комисс
7.25.цөмийн бодис худалдах Цөмийн энергийн комисс
7.26.цөмийн бодис импортлох Цөмийн энергийн комисс
7.27.цөмийн бодис экспортлох Цөмийн энергийн комисс
7.28.цөмийн бодис тээвэрлэх Цөмийн энергийн комисс
7.29.цацраг идэвхт хаягдлыг булшлах Цөмийн энергийн комисс
7.30.цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.31.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.32.цацраг идэвхт ашигт малтмал тээвэрлэх Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.33.цацраг идэвхт ашигт малтмал экспортлох Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.34.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашигласны дараа газар нөхөн сэргээх Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.35.цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.36.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хаягдлыг булшлах Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.37.цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.38.цацрагийн үүсгүүрийг ашиглах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.39.цацрагийн үүсгүүрийг худалдах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.40.цацрагийн үүсгүүрийг байрлуулах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.41.цацрагийн үүсгүүрийг угсрах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.42.цацрагийн үүсгүүрийг үйлдвэрлэх Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.43.цацрагийн үүсгүүрийг хадгалах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.44.цацрагийн үүсгүүрийг түрээслэх Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.45.цацрагийн үүсгүүрийг задлах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.46.цацрагийн үүсгүүрийг ашиглалтаас гаргах Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.47.цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэх Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.48.цацрагийн үүсгүүрийг импортлох Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.49.цацрагийн үүсгүүрийг экспортлох Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.50.аюулгүй болгох болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.51.төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх; Хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

8.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

 

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
8.1.сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх Засгийн газар
8.2.согтууруулах ундаа импортлох Хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
8.3.сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
8.4.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч
8.5.тамхины ургамал тариалах, тамхи үйлдвэрлэх Засгийн газар
8.6.тамхи импортлох Засгийн газар
8.7.үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх Засгийн газар
8.8.шинээр малын үүлдэр, үүлдрийн болон үржлийн хэсэг, омог бий болгох, эм зохион бүтээх, бичил биетнийг өсгөвөрлөх, үр, өндгөн эс, хөврөл үрийг үйлдвэрлэх, шилжүүлэн суулгах Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.9.шинээр зохион бүтээсэн болон гадаадаас авсан мал, амьтны эм, үр, үр хөврөлийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах, үржлийн мал, амьтныг гадаадад гаргах Малын генетик нөөцийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.10.малын эмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглээнд гаргах Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.11.малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.12.малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.13.таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.14.ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох,худалдах; Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

9.Соёл, боловсролын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
9.1.их, дээд сургууль, коллеж байгуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.2.магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэх Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.3.дээд боловсролын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.4.гадаадын хөрөнгө оруулалттай ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.5.олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль болон ерөнхий боловсролын лаборатори сургууль байгуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.6.мэргэжлийн болон техникийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.7.мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах Мэргэжлийн боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.8.их сургууль, дээд сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль, Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу байгуулах хамтарсан сургууль болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай цэцэрлэг, сургууль байгуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.9.гадаад улсад үзэсгэлэн гаргах зорилгоор түүх, соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтлогийн олдворуудыг улсын хилээр нэвтрүүлэх Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.10.соёлын өвийг сэргээн засварлах Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.11.палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.12.гадаад хуулийн этгээд Монгол Улсад боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа явуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

10.хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйл ажиллагааны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
10.1.Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
10.2.Төрөлжсөн асрамжийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэх Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
10.3.нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх Засгийн газар

 

11.Эрчим хүчний чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
11.1.эрчим хүчний барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шинэчлэх ажлын зураг төсөл боловсруулах Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.2.эрчим хүчний эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц, зуух, даралтат сав, шугам хоолой, дулаан дамжуулах төв, тоноглолын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.3. 0.1-5МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.4. 0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.5.100МВт-аас дээш эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.6. 0.4-10кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.7. 0.4-15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.8. 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.9. 0.4-110кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.10. 220 кВт болон түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.11. 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.12. 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.13. 0.7-80.0 кгх/см2 даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.14. 80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.15. 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.16. 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.17. 0.7-80.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.18. 80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.19. 0.7-16.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.20. 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.21. 0.7-80.0 кгх/см2 даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.22. 80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.23. 40.0-өөс доош кгх/см2 даралтанд ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.24. 40.0-өөс дээш кгх/см2 даралтанд ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.25.туршилт, тохируулгын ажил үйлчилгээ эрхлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.26.эрчим хүчний барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.27.цахилгаан үйлдвэрлэх Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.28.цахилгаан дамжуулах Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.29.цахилгаан түгээх Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.30.дулаан үйлдвэрлэх Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.31.дулаан дамжуулах Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.32.дулаан түгээх Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.33.диспетчерийн зохицуулалт хийх Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.34.цахилгаан экспортлох, импортлох Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.35.эрчим хүчний барилга байгууламж барих Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам, 5 МВт-аас дээш хүчин чадалтай эрчим хүчний барилга байгууламж барих бол төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрснөөр Зохицуулах хороо
11.36.эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.37.эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангах Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.38.хийгээр хангах Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл

 

12.Эрүүл мэндийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
12.1.эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.2.эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.3.мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм бэлтгэн найруулах Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.4.мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг үйлдвэрлэх, эм ханган нийлүүлэх байгууллагын худалдах Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.5.мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг гарган авахад ашигладаг химийн бодисыг импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, худалдах Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.6.өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.7.эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.8.эх барихын тусламж, үйлчилгээ Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.9.эмнэлгийн яаралтай тусламж Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.10.түргэн тусламжийн үйлчилгээ Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.11.сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.12.сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээ Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.13.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, тэдгээрийн угтвар бодис, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

12.14.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, тэдгээрийн угтвар бодис, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг импортлох Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.15.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслээр бөөний үнээр хангах үйл ажиллагааг эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.16.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслээр жижиглэнгийн үнээр хангах үйл ажиллагааг эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.17.биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх; Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.18.эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, протез үйлдвэрлэх, импортлох, ханган нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.19.ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.20.ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис худалдах болон үйлчилгээ эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

13.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөл Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
13.1.радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.2.мэдээлэл холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.3.радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.4.сансрын холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.5.шуудангийн сүлжээний үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.6.мэдээлэл холбооны үйлчилгээний эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.7.радио, телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.8.радио, телевиз, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.9.шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.10.харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.11.контентийн үйлчилгээ эрхлэх Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.12.тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх Харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

Энгийн зөвшөөрлийн жагсаалт

1.Байгаль орчны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
1.1.харь ургамлыг байгальд тарималжуулах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.2.нэн ховор, ховор ургамлыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.3.ховор ургамлыг өөрийн ам бүлийн хүнсний болон ахуйн бусад хэрэгцээг хангах зорилгоор ашиглах Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.4.ховор ургамлыг эм үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.5.байгалийн ойгоос зулзаган модыг шилжүүлэн суулгах Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газар
1.6.элбэг ургамал, ойн дагалт баялагийн нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.7.ургамал, тэдгээрийн олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцууг гадаад улсад гаргах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.8.ахуйн зориулалтаар цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах Тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны дарга
1.9.зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн хавсралтад зааснаас бусад амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.10.агнуурын амьтныг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах, барих Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.11.ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.12.тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.13.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.14.эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, халдварт өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор амьтныг агнах, барих зөвшөөрөл олгох Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.15.амьтныг эзэмших, ашиглах зөвшөөрөл Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
1.16.амьтныг сэргээн нутагшуулах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.17.ховор амьд амьтны цуглуулга хийх Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.18.амьтны цуглуулгыг гадаадад гаргах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.19.ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдах Тухайн сум дахь байгаль хамгаалагч
1.20.байгалийн жамаар унасан амьтны ясан эвэр, түүхий эдийг худалдах гарал үүслийн тодорхойлолт Тухайн сум, дүүргийн байгаль хамгаалагч

 

1.21.ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.22.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга

 

1.23.агаарын төлөв байдал, цаг уурын үзэгдэлд зориуд нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.24.гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага усны сан бүхий газарт ус, усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгаа явуулах Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.25.хоногт 100 шоометрээс их ус ашиглах Тухайн сав газрын захиргаа
1.26.хоногт 50-100 шоометр ус ашиглах Тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба
1.27.хоногт 50 шоометрээс бага ус ашиглах Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
1.28.хүн амын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн ус хангагч хуулийн этгээд ус ашиглах Тухайн сав газрын захиргаа
1.29.төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлан төсөл хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.30.тусгай хэрэгцээний мэдээлэл гаргах үйлчилгээ Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

2.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
2.1.гаалийн байгууллага бүхий хилийн боомт бус хилийн боомтоор бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.2.гаалийн нутаг дэвсгэр болон хяналтын бүсэд барааг ачих, буулгах, шилжүүлэн ачих, бусдад шилжүүлэх, задлах, сав, баглаа боодлыг өөрчлөх, тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөх Гаалийн байгууллага
2.3.түр агуулахад хадгалагдаж байгаа бараанд болон түүний сав, баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр арчилгаа, үйлчилгээ хийх Гаалийн байгууллага
2.4.гаалийн бүрдүүлэлт хийхээс өмнө барааг үзэж сорьц, дээж, загвар авах Гаалийн байгууллага
2.5.гаалийн хяналтад байгаа бараанаас дээж, сорьц, загвар авах Гаалийн байгууллага
2.6.гаалийн хяналтад байгаа хадгалалтын тусгай нөхцөл шаардах барааг мэдүүлэгчид хадгалуулах Гаалийн байгууллага
2.7.гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнээр ажиллах Гаалийн удирдах төв байгууллага
2.8.улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг хүлээн авагчид олгох, эсхүл гадаад улсад илгээх Гаалийн байгууллага
2.9.уул уурхай, банк, санхүү, эсхүл хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
2.10.Монгол улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

3.Банк, банк бус санхүү, үнэт цаасны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
3.1.банк салбар, тооцооны төв байгуулах Монголбанк
3.2.банк гадаад улсад банк, банкны салбар байгуулах Монголбанк
3.3.банк мөнгөний зах зээл дээр арилжаалагдах нэг жил хүртэлх хугацаатай үнэт цаасыг гаргах, худалдах, худалдан авах Монголбанк
3.4.банкийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, банкны хувьцааг эзэмших Монголбанк
3.5.банкны нэр, байршлыг өөрчлөх Монголбанк
3.6.зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах Монголбанк
3.7.санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.8.үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.9.үнэт цаасны анхдагч зах зээлд үнэт цаасыг нийтэд санал болгох Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.10.үнэт цаасны танилцуулгад өөрчлөлт оруулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.11.үнэт цаасны анхдагч зах зээлд үнэт цаасыг арилжих Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.12.үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээд нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.13.гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.14.зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд ажиллах мэргэжилтэн эрх авах Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасан мэргэжлийн холбоо
3.15.банк бус санхүүгийн байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.16.банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр, байршлыг өөрчлөх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.17.банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.18.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах,  татан буулгах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.19.гадаадын даатгалын мэргэжлийн оролцогч Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.20.тусгай зөвшөөрөл аваагүй гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.21.даатгагч хөрөнгөө шилжүүлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.22.даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.23.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдэд шилжүүлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.24.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдийн үйл ажиллагаатай нэгтгэх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.25.даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.26.даатгалын байгууллагын нэр, байршлыг өөрчлөх Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.27.даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.28.даатгалын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах,  татан буулгах Санхүүгийн зохицуулах хороо

 

4.Хууль зүйн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
4.1.төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг гадаадад түр гаргах Засгийн газар
4.2.үндэсний архивын сан хөмрөгт хамаарах хосгүй үнэт, үнэт баримтыг бусдын эзэмшилд шилжүүлэх, устгах Үндэсний аpхивын газар
4.3.төpийн архивын баримтыг хэвлэн нийтлэх Төрийн архив
4.4.ан агнах зорилгоор галт зэвсэг улсын хилээр оруулах, гаргах Цагдаагийн төв байгууллага
4.5.галт зэвсэг худалдан авах Цагдаагийн төв байгууллага
4.6.харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Цагдаагийн төв байгууллага
4.7.улсын хилийн бүс, боомтод нэвтэрч үйл ажиллагаа явуулах Улсын хил хамгаалах байгууллага
4.8.улсын хилийн бүс,  зурваст нэвтэрч ажил, үйл ажиллагаа явуулах Улсын хил хамгаалах байгууллага
4.9.улсын хил нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний чиглэл, байрлалыг өөрчлөх, зорчигчийг суулгах, буулгах Улсын хил хамгаалах байгууллага
4.10.хилийн боомтод үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан хилийн боомтод нэвтрэх Улсын хил хамгаалах байгууллага
4.11.эротик хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэгийг хэвлэн нийтлэх, нийтэд үзүүлэх Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх зөвлөл
4.12.нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж, зам, гудамж, талбайд самбар, гэрэл дохио, гэрэлтүүлэг болон хөдөлгөөнгүй бусад хэрэгслийн тусламжтайгаар зар сурталчилгаа байрлуулах Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Тамгын газар

 

5.Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
5.1.цөмийн болон дулааны цахилгаан станц, усан цахилгаан станц, төмөр зам, нисэх онгоцны буудал, метро, улс дамнасан нефть болон хийн хоолой зэрэг улсын чанартай барилга байгууламжид барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх Засгийн газар
5.2.бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.3.бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.4.инженерийн шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг хүлээж авах, хянах Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
5.5.барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
5.6.барилга байгууламжийг шинээр барих, барилгын өргөтгөл болон хийц бүтээц, цахилгааны эх үүсвэр, шугам сүлжээний зураг төсөлд хяналт хийх Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.7.барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг хэвлэх Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.8.Монгол Улсын хилийн бүс болон батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, цэрэг стратегийн зориулалтын газарт бүх ангиллын кадастрын зураглал үйлдэх, ашиглах Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Улсын хил хамгаалах байгууллага
5.9.геодезийн цэг, тэмдэгт болон эдлэн газрын хил заагийн тэмдэглээсийг нүүлгэн шилжүүлэх Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.10.өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд техникийн магадлагаа хийх Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.11.барилга байгууламжийн ашиглалт Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.12.лифтийг ашиглах зөвшөөрөл олгох Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

6.Зам, тээврийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
6.1.авто зам, замын байгууламжаар зайлшгүй тохиолдолд даац хэтэрсэн, зөвшөөрөгдсөнөөс илүү овор хэмжээтэй буюу тусгай хамгаалалтгүйгээр гинжит дугуйтай тээврийн хэрэгслээр зорчих Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт, хамгаалалтыг хариуцсан байгууллага

 

6.2.авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичгийг хувилж, олшруулах Зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.3.авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд төмөр зам, 6.4 харилцаа холбоо болон цахилгааны шугам, цэвэр бохир усны хоолой, бусад барилга байгууламжийн үйл ажиллагааг түр зогсоох Холбогдох этгээд
6.5.барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шугам сүлжээнд холболт хийх зэрэг зайлшгүй шаардлагаар төрийн өмчийн авто замыг сэтлэх, орц, гарц гаргах Холбогдох этгээд
6.6.тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүргийг шилжүүлж авсан төрийн бус байгууллага
6.7.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх болон олон улсын жолоодох эрх олгох Цагдаагийн байгууллага
6.8.нислэг үйлдэх Иргэний нисэхийн Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба
6.9.олон улсын нислэг үйлдэх Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.10.аргагүйдсэнээс бусад тохиолдолд буулт үйлдэх Агаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллага
6.11.Монгол Улсын хилийн агаарын бүсэд нислэг үйлдэх Агаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллага
6.12.хориотой, хязгаарлалттай, аюултай, цэргийн зориулалтын бүсэд нислэг үйлдэх Агаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллага
6.13.Монгол Улсын хил нэвтэрч нислэг үйлдэх Иргэний нисэхийн Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба
6.14.хилийн агаарын бүсэд нислэг үйлдэх

 

Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллага хил хамгаалах байгууллагын удирдах байгууллагатай хамтран
6.15.Монгол Улсын иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглаж буй агаарын зай болон агаарын замд буудлага, дэлбэлэлт хийх, пуужин харвах зэргээр нислэгт аюул учруулж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулах Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

 

7.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
7.1.бүх төрлийн шатахууны жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.2.гэрээлэгч жилийн төлөвлөгөө, төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.3.хуулийн этгээд нь хэрэгцээнээс илүүдэлтэй тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг худалдан авах эрх бүхий байгууллагад худалдах Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
7.4.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэх Цагдаагийн ерөнхий газар

 

8.хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
8.1.буцаан болон татан авсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах Мал, амьтны эрүүл мэндийн болон ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.2.стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох Хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.3.үржлийн малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.4.мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин, бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.5.өөр үүлдрийн малыг сайжруулагчаар ашиглах Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага
8.6.судалгаа, шинжилгээний зорилгоор мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргах Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.7.ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.8.усны амьтны мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.9.экспортлох зэрлэг шувуунд олгох мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн гэрчилгээ Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.10.мал, амьтан экспортлоход олгох мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн гэрчилгээ Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.11.мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн тээвэрлэх мэдэгдэл Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.12.мах, махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.13.амьтан, ургамал, бүтээгдэхүүний импортын мэдэгдэл Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.14.ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.15.амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулах зөвшөөрөл Хилийн боомт, гүний гаалийн дэргэдэх мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
8.16.мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагааны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.17.нярай, бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагааны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.18.тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга, чөлөөт бүсэд тухайн чөлөөт бүсийн захирагч

 

9.соёл, боловсролын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
9.1.цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
9.2.ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
9.3.ашгийн төлөө бус их сургууль, дээд сургууль, коллежийг татан буулгах Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.4.дээд боловсролын сургалтын байгууллагын салбар байгуулах Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.5.хүүхэд харах үйлчилгээ Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
9.6.түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйл, эх олдворыг сэргээн засварлах, сурталчлах зорилгоор улсын хилээр нэвтрүүлэх Засгийн газар
9.7.түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамаарах болон ганц хувь бүтээл, гар бичмэлийн эх хувийг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.8.гадаадын иргэн, судалгааны баг, байгууллагад палеонтологи, археологийн эрдэм шинжилгээний хайгуул, малтлага хийх болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр угсаатны судалгаа хийх Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.9.нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг 1:1 масштабаар хувилан олшруулах Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.10.соёлын биет өвийг сэргээн засварлах Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.11.музейн үйл ажиллагаа эрхлэх Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

 

10.хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйл ажиллагааны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
9.1.гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.2.олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ эрхлэх Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
9.3.хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
9.4.хөдөлмөрийн биржийн арилжаанд оролцогч брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх Санхүүгийн зохицуулах хороо

 

11.Эрүүл мэндийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
11.1.эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.2.эм барих үйл ажиллагаа эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.3.сувилах үйл ажиллагаа эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.4.эх барих үйл ажиллагаа эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.5.сэргээн засах үйл ажиллагаа эрхлэх Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.6.хүний эмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглээнд гаргах Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.7.эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

 

12.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөл Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
12.1.радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглах Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг:

Ерөнхий сайдын дэргэд зөвлөл байгуулагдаж, зөвшөөрлөөс шаардлагагүйг нь жил болгон хасаад явна.  Стандарттаа нийцүүлээд бизнесээ хийх шаардлагыг тавина.

УИХ-ын гишүүн Б.Пүрэвдорж:

Энэ хуульд зааснаас бусад үйл ажиллагааг иргэн, ААН чөлөөтэй эрхэлж болно.

УИХ-ын гишүүн Х.Булгантуяа:

Энгийн зөвшөөрлийг 21 хоногийн дотор олгох ёстой, олгохгүй бол өгсөнд тооцно. Тусгай зөвшөөрлийг 30 хоногийн дотор олгоно.

Зөвшөөрлийн процессийг зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААН цахимаар хянах боломжтой. Хэн гэдэг албан тушаалтан дээр явж, ямар нэмэлт материал шаардаж байгааг харах боломжтой.

Тусгай зөвшөөрлийг анх олгохдоо дор хаяж 5 жил, энгийн зөвшөөрлийг 3 жилээр, дахин олгохдоо эхнийхтэйгээ адил хугацаагаар олгохоор тусгагдсан.

Өнөөдөр мөн Хөрөнгийн үнэлгээний хууль шинэчлэн батлагдлаа. Улсын хэмжээнд 180 хөрөнгийн үнэлгээчид байгаа. Татварын байгууллага байшинг үнэлэхдээ орд харш шиг үнэлээд, банкинд үнэлэхэд нохойн оромж шиг үнэлээд байна гэдэг. Хөрөнгийн үнэлгээний нэгдсэн журам, стандарттай болж байна. Монголбанкнаас банкны барьцааны хөрөнгийн үнэлгээний журмыг баталж байна. ТӨХК-иудын хөрөнгийн үнэлгээг ААН-үүд хийдэг болж байна. Хөрөнгийн үнэлгээчин нөлөөлөлд авдаг байсныг мэргэжлийн ёс зүйг олон улсын стандартад нийцүүлэх гэж байна.

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр:

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг онцолмоор байна.

Байшинтай, хашаатай, газартай, зээл авч бизнес хийдэг хүн бүхэнд энэ хууль хамаатай.

Банк санхүүгийн байгууллага таны хөрөнгийг илт багаар үнэлэх, нөгөө талаар төрийн байгууллагууд өндөр өртгөөр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, төрийн өмч хөрөнгийг хэт багаар үнэлж зарах хулгайтай тэмцэх боломжтой болж байна. Жишээ нь, Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга Ланд-200 машинаа нэг сая төгрөгөөр зарж байна.

Энэ хөрөнгийн үнэлгээний асуудлыг бодитой тогтоох, далд эдийн засгийг ил болгох ач холбогдолтой хууль батлагдлаа.

Холбоотой мэдээ