Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын 40 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулжээ

2021-12-15

НЗДТГ иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг бүх талаас нь нягтлан судалж, хууль зүйн үндэслэлтэй нэг мөр эцэслэн шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд иргэнд хариу өгөх жишиг тогтоох үйл ажиллагааг шат дараатай зохион байгуулж буй.

Дээрх ажлын хүрээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр нийслэлийн нутгийн захиргааны 52 байгууллага тусгай төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Мөн иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад хамгийн их зөрчил, дутагдал гаргаж байгаа нийслэлийн нутгийн захиргааны 28 байгууллагад НЗДТГ-аас аравдугаар сарын 28-нд албан бичгээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Тус үүрэг даалгаврын хүрээнд дээрх 28 байгууллагын зөрчил, дутагдал гаргасан 258 албан хаагчид байгууллагын дотоод журмын хүрээнд анхааруулах арга хэмжээ, 40 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулав.

Түүнчлэн цаашид өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулж, тогтмол хяналт тавих, удирдлага арга зүйгээр хангах зэргээр дотоод зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Эх сурвалж: НЗДТГ-ЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС

Холбоотой мэдээ