БОАЖЯ тайланг цахимаар хүлээн авснаар жилд 19 модыг тайрахаас хамгааллаа

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг цахимаар хүлээн авснаар жилд 8000 боодол бичгийн цаас хэмнэж, 19 ширхэг мод тайрахаас хамгаалах боломжтой боллоо.
– Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, өртөг, зардал, цаг хугацааг хэмнэх ажлын хүрээнд Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг цахимаар хүлээн авах системийг ашиглах сургалтыг зохион байгууллаа.
– Цахим сургалтад байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ гаргах эрх бүхий 110 мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон юм.
– Тайланг цахимаар хүлээн авснаар жилд бүр 8000 боодол бичгийн цаас хэмнэх буюу 19 ширхэг мод тайрахаас хамгаалах боломжтой болж байна. Тайлангийн явц ил тод нээлттэй, төсөл хэрэгжүүлэгч болон мэргэжлийн байгууллагад харагдах юм.
Мөн төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, нэгдсэн сүлжээнд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг https://e-mongolia.mn цахим системд шилжүүлсэн.
Цахим системд шилжүүлснээс хойш нийт 650 хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, 510 хүсэлтийг шийдвэрлэж, 140 төслийн дүгнэлтийг боловсруулах шатанд байна.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангуулахаар шийдвэрийг www.eic.mn цахим хуудсанд оруулах цэсийг бий болгож 120 төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангуулсан мэдээлэл нээлттэйгээр байршаад байна.
Уг мэдээллийг нээлттэй болгосноор иргэд тухайн бүс нутагтаа хэрэгжиж байгаа төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээтэй танилцах, мэдээлэл авах боломж бүрдлээ.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд жилд 1000 орчим ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргуулах хүсэлт, 1200 орчим тайлан ирдэг. Энэ бүгдийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэснээр жилд 800-900 боодол бичгийн цаас хэмнэж байгаа юм.
Эх сурвалж: БОАЖЯ

Холбоотой мэдээ

© 2024 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. gereg.mn