Гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөгдсөн бараа, бүтээгдэхүүнүүд

Гааль, болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөж байгаа бараа, бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулж байна.

Горим Татвараас чөлөөлөгдөх бараа Чөлөөлөгдөх татварын төрөл Татвараас чөлөөлөх үндэслэл, хуулийн заалт Хууль үйлчлэх хугацаа
403 Засгийн газрын шугамаар авсан буцалтгүй тусламжийн бараа Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.2 дахь заалт,
401, 403 Олон улсын гэрээний дагуу хандивлагч байгууллагаас авсан тусламжийн бараа Гааль, НӨАТ “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.3 дахь заалт,
Бүх татвар УИХ-аас тухайн хэлэлцээрийг соёрхон баталсан  хууль
401 Олон улсын гэрээний дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, төлөөлөгчийн газрын албан хэрэгцээний бараа Бүх татвар
403 Засгийн газрын бус шугамаар авсан тусламж Гааль, НӨАТ
401 Улаанбаатар хот дахь Олон улсын сургуулийн импортлож байгаа гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх бараа Гааль,  НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.2 дахь заалт,
2005 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн УБ хот дахь ОУ-ын сургуулийн тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хууль, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.3 дахь заалт,
МУЗГ- АНУ ЗГ хооронд 2004 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан УБ хот дахь Олон улсын сургуулийн тухай хэлэлцээр,
402 Олон улсын гэрээний дагуу гадаад орны Засгийн газар, банк санхүүгийн байгууллагаас олгож байгаа зээлийн төслийн хүрээнд нийлүүлсэн бараа Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.13 дахь заалт,
Бүх татвар баталсан  хууль
403 Гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан хайгуулын нийт хугацаанд болон ашиглалтын эхний 5 жилд импортолсон тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.16 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.25 дахь заалт
401 Монгол-ОХУ-ын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээрийн хүрээнд импортлох бараа Гааль, НӨАТ БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээр
623 Монгол-ОХУ-ын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээрийн хүрээнд импортлосон бараанд засвар хийхээр хилийн чанадад гаргасан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулахад Гааль, НӨАТ БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээр
403 Импортоор оруулах бөөрөнхий мод, гуалин, зүсмэл материал, Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.7 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.20 дахь заалт
403 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд эрхтэн, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын авто тээврийн хэрэгсэл Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.1 дахь заалт,
 “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.12 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.4 дахь заалт
403 Эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.5 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.8 дахь заалт
403 Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоц, түүний сэлбэг Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.9 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.6 дахь заалт
403 Зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, байлууллагын болон авлигатай тэмцэх газрын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж байгаа зэвсэг, тусгай техник хэрэгслийг НӨАТ-аас чөлөөлөх НӨАТ “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.5 дахь заалт
403 Хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, механизм, техник, хэрэгсэл, тоноглол Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.6 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.9 дахь заалт,
Засгийн газрын 2015.12.21-ний өдрийн 503 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт
403 Томуугийн А хүрээний /H1N1/ вирусын халдварын оношлогоо, эмчилгээнд хэрэглэх оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис Гааль, НӨАТ 2009.10.30-ны өдрийн
“Гаалийн албан татвараас
чөлөөлөх тухай” хууль,
2009.10.30-ны өдрийн
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль,
Засгийн газрын 2009.11.04-ний өдрийн 335 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт
403 Импортоор оруулж байгаа гуалингаас бусад бүх төрлийн түлшний зориулалтын мод, тууш чиглэлийн нимгэн давхаргатай хавтан /OSB/, стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад бэлэн модон барилгын угсармал хийц Гааль, НӨАТ 2018.05.10-ны өдрийн “Гаалийн албан татвараас 2022.12.31
чөлөөлөх тухай” хууль,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль,
Засгийн газрын 2019.03.21-ний өдрийн 101 дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалт
403 Соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн засварлахад ашиглах материал, техник, тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл НӨАТ “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.22 дахь заалт
404 Валют, гадаадад захиалгаар хийлгэсэн Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт /Төлбөр тооцооны бус зориулалттай дурсгалын зоосон болон цаасан дэвсгэрт хамаарахгүй/ Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.3 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.10 дахь заалт
507, 507-1 Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад татвараас бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах Гааль, НӨАТ “Гаалийн тухай” хуулийн 97.1
507 Олон улсын гэрээ болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн болон бусад татвараас бүрэн эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах Гааль, Онцгой, НӨАТ дахь заалт “Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулсан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс буцаан гаргах хугацаа нь барааг тухайн горимд байршуулсан өдрөөс 1 жилээс дээшгүй байна.”
507-1
403 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын туршилтын бүтээгдэхүүн НӨАТ  “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн  13.1.12 дахь заалт
403 Импортоор оруулах хориглосноос бусад мод, сөөгний үр, тарьц, суулгац Гааль “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн  38.1.7 дахь заалт
403 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, хиймэл эд эрхтэн, тэдгээрийн эд анги; Гааль “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн 38.1.1 дэх заалт
403 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, автотээврийн хэрэгсэл; НӨАТ “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.4 дэх заалт
403 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн Оросын Холбооны Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсаас импортолж байгаа цахилгаан эрчим хүч Гааль, НӨАТ 2017.12.22-ны өдрийн 2021.01.01
“Гаалийн албан татвараас хүртэлх хугацаанд
чөлөөлөх тухай” хууль, мөрдөнө.
2017.12.22-ний өдрийн
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль
403 Импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулах шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодис НӨАТ 2016 оны 02–р сарын 5-ны өдрийн “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль, Засгийн газрын 2016 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан БТКУС-ийн ангиллын код бүхий жагсаалтын 2 дугаар хавсралт 2020.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө.
403 Сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн  38.1.18 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.28 дахь заалт,
Засгийн газрын 2016 оны
04-р сарын 04-ний өдрийн
 198-р тогтоолоор баталсан жагсаалт
401 Монгол-ОХУ-ын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж ирэх дизелийн түлш Гааль, Онцгой, НӨАТ БНМАУ-ЗСБНХУ-ын хооронд байгуулсан 1949 оны хэлэлцээр болон 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай” Монгол Улсын хууль 2017.01.01-ний өдрөөс
эхэлсэн.
403 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, агаарын чанарыг сайжруулах зорилгоор импортоор оруулж байгаа агаар цэвэршүүлэгч, эрчим хүчний хэмнэлттэй халаагч төхөөрөмж Гааль, НӨАТ 2018.01.12-ны өдрийн
“Гаалийн албан татвараас
чөлөөлөх тухай” хууль,
2018.01.12-ны өдрийн
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль,2018.05.30-ны өдрийн ЗГ-н 157 тоот тогтоол
403 Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж Гааль, НӨАТ 2012.05.22-ны өдрийн “Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль
“тухайн үйлдвэрлэл явуулах Инновацийн тухай хуульд заасан гарааны компани улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш гурван жилийн хугацаанд эдэлнэ.” 2018.08.01-ны өдрийн ЗГ-ын 234 тоот тогтоол
403 Спортын зориулалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэл Гааль, “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн  38.1.19 дахь заалт, 2024.12.31хүртэлх хугацаанд мөрдөнө.
Засгийн газрын 2019.06.19-ны өдрийн 247 дугаар тогтоол
403 Улс хоорондын шуудангийн илгээмжээр хувь хүний нэр дээр илгээсэн, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 30 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй зөөврийн компьютер НӨАТ “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.24 дэх заалт
507, 507-1 Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах талаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулагдсан бараа Гааль, НӨАТ “Гаалийн тухай” хуулийн 97.1
507, 507-1 Иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоц Гааль, НӨАТ дахь заалт “Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулсан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс буцаан гаргах хугацаа нь барааг тухайн горимд байршуулсан өдрөөс хойш газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах талаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тос хайх, олборлох, ашиглахад зориулагдсан бараа болон иргэний агаарын зорчигч тээврийн хөлөг онгоцны хувьд 3 жил 6 сар хүртэл,
403 Инновацийн төслөөр дотоод, гадаадын зах зээлд шинэ бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай, дотоодод үйлдвэрлэдэггүй түүхий эд, материал, урвалж бодис. Гааль, НӨАТ “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай” хуулийн  38.1.14 дахь заалт,
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 13.1.19 дэх заалт,
Засгийн газрын 2019.12.18-ны өдрийн 448 дугаар тогтоол
403 Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх зорилгоор импортоор оруулж байгаа оношлуур, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, амны хаалт Гааль, НӨАТ 2020.04.09-ний өдрийн “Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай” хууль 2020.02.01-2020.10.01
Засгийн газрын 2020.04. -ны өдрийн  дугаар тогтоол
403 Цар тахлын болон нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг авахад шаардлагатай хүнсний болон бусад нөөц бүрдүүлэх зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнийг импортлоход түүнчлэн дотооддоо үйлдвэрлэхэд шаардагдах түүхий эд, тоног төхөөрөмж Гааль, НӨАТ 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хууль 2020.04.29-2020.12.31
403 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн ажилчдын хотхоны барилга байгууламжийн үндсэн хөрөнгө бий болгоход шаардагдах, дотоодын үйлдвэрлэлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах бараа НӨАТ Улсын  2019  оны 11 дүгээр  сарын  28-ны  өдрийн Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай, Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль,  Засгийн газрын 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 172 дугаар тогтоол 2022.12.31 хүртэл

 

Эх сурвалж: ГЕГ

gereg.mn

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ