Бичлэгийг бүрэн эхээр нь сэтгүүлчдэд тараасан бөгөөд Садар самуунтай тэмцэх хуулийн дагуу уг бичлэгийг нийтлэх боломжгүй юм.